Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Muziekklik Dating

 

Muziekklik Dating dient als platform waar personen met elkaar in contact kunnen komen. Muziekklik Dating dient enkel als technische ondersteuning en laagdrempelig platform en kan derhalve nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die Klanten mochten lijden als gevolg van het gebruik van de website van Muziekklik Dating.

Artikel 1 Definities

1.1 Muziekklik Dating: de handelsonderneming (Kvk 17265382 / Btw NL150753457B01).

1.2 Website: de website waar particulieren contact kunnen leggen. Deze website is te bereiken via www.muziekklik.nl.

1.3 Klant: een natuurlijk persoon of personen die de Website van Muziekklik Dating gebruiken en over een Profiel beschikken.

1.4 Profiel: een persoonlijk profiel van een Klant, welke de Klant zelf aanmaakt en aanvult met persoonlijk gegevens.

1.5 Betaald Profiel: een tegen betaling verkregen toegang tot de diensten van Muziekklik Dating.

 

 Artikel 2 Algemene bepalingen

2.1 Klanten kunnen geen rechten ontlenen aan het feit dat Muziekklik Dating deze voorwaarden op enig moment soepel toepast of strikte nakoming van deze voorwaarden niet vordert.

2.2 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Muziekklik Dating en de Klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

2.3 Muziekklik Dating behoudt het recht om zijn algemene voorwaarden (geplaatst op muziekklik.nl) op elk moment te wijzigen en deze zijn direct van toepassing. Dit geldt ook voor reeds bestaande overeenkomsten.

 

Artikel 3 Aanmelding

3.1 Aanmelding bij Muziekklik Dating is alleen mogelijk voor personen die ouder zijn dan 18 jaar.

3.2 De Klant dient bij aanmelding alle (persoonlijke)gegevens naar waarheid in te vullen. Eventuele wijzigingen in (persoonlijke)gegevens dient de Klant onmiddellijk door te geven aan Muziekklik Dating door deze gegevens in zijn profiel aan te passen.

 

Artikel 4 Profiel

4.1 Iedere Klant bepaalt tijdens de aanmelding zelf inloggegevens, waarmee toegang tot het persoonlijke Profiel verkregen kan worden.

4.2 De Klant is zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van de door Muziekklik Dating toegestuurde inloggegevens. Indien blijkt dat meerdere personen zich toegang verschaffen tot het Profiel van de Klant, is Muziekklik Dating gerechtigd het Profiel te blokkeren of te verwijderen.

4.3 De Klant is aansprakelijk voor het (onrechtmatig) gebruik door derden van de inloggegevens en voor alle handelingen of uitingen die via het Profiel van de Klant worden gedaan.

4.4 Indien derden zich toegang verschaffen tot het Profiel van de Klant, zonder dat dit de Klant toegerekend kan worden, dient de Klant dit onmiddellijk na ontdekking aan Muziekklik Dating te melden.

4.5 Muziekklik Dating is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant mocht lijden als gevolg van ongeautoriseerde toegang tot zijn Profiel door derden.

4.6 De Klant vrijwaart Muziekklik Dating van enige vorderingen die derden mochten doen gelden als gevolg van schade die ontstaat door onrechtmatig verkregen toegang tot het Profiel van de Klant.           

4.7 Het is de Klant niet toegestaan bij het inrichten van het persoonlijke profiel beeldmateriaal te gebruiken dat:

· Van pornografisch aard is;

· Op wat voor manier dan ook inbreuk maakt op rechten van derden;

· Lasterlijke , beledigend, obscene, kwetsend en/of gewelddadige van aard ;

· In strijd is met de doelstellingen van Muziekklik Dating of met de geldende wet, regelgeving of fatsoensnormen.

4.8 Indien de Klant in strijd handelt met een bepaling in artikel 4.8, heeft Muziekklik Dating het recht het Profiel van de Klant onmiddellijk te blokkeren en te verwijderen overeenkomstig hetgeen bepaald in artikel 8, zonder dat Muziekklik Dating gehouden is tot vergoeding van het reeds door de Klant betaalde of enige vorm van schadevergoeding. Muziekklik Dating behoudt te allen tijde het recht verdere schadevergoeding te eisen.

 

Artikel 5 Gebruik Muziekklik Dating

5.1 Nadat de Klant een Profiel heeft aangemaakt krijgt de Klant toegang tot de diensten van Muziekklik Dating. De Klant kan zich vervolgens aanmelden voor de betaalde diensten van Muziekklik Dating.

 

Artikel 6 Verplichtingen Klant

6.1 De Klant is zelf verantwoordelijk voor het naar behoren laten functioneren van hardware en software configuratie en benodigde telecommunicatiemiddelen (Internet) om toegang te krijgen tot de diensten van Muziekklik Dating. Muziekklik Dating geeft hiervoor geen geld terug garantie bij het niet functioneren van de website.

6.2 De Klant dient de kosten die in rekening worden gebracht voor de benodigde telecommunicatiemiddelen zelf te voldoen aan de aanbieder van deze diensten.

6.3 De Klant dient zich te gedragen conform hetgeen bepaald in deze voorwaarden alsmede eventuele richtlijnen welke Muziekklik Dating aan de Klant zal melden.

6.4 De Klant dient oprecht te handelen richting Muziekklik Dating en andere Klanten.

6.5 De Klant dient alle intellectuele eigendomsrechten te respecteren welke toebehoren aan Muziekklik Dating en andere Klanten.

6.6 De Klant is zelf verantwoordelijk voor de persoonsgegevens en persoonlijke informatie die hij/zij deelt met Muziekklik Dating en andere Klanten. De Klant dient zelf de grenzen van haar/zijn privacy te kennen en hiernaar te handelen bij het publiceren van persoonlijke informatie.

6.7 Het is de Klant niet toegestaan om Muziekklik Dating te gebruiken voor commerciële doeleinden. Daaronder begrepen, doch niet uitsluitend: acquisitie, uitlokking of prostitutie.

6.8 Het is de Klant niet toegestaan opmerkingen te maken of inhoud te verspreiden waarmee de rechten van anderen worden geschonden.

6.9 Het is de klant niet toegestaan inhoud te posten die van lasterlijke, beledigende, obscene, kwetsende of gewelddadige aard is of die politiek, racistisch of xenofobisch geweld kan uitlokken. Ook is het niet toegestaan om inhoud te plaatsen die in strijd is met de doelstellingen van Muziekklik Dating of met de geldende wet, regelgeving of fatsoensnormen.

6.10 Het is de Klant verboden om persoonlijke gegevens, waarmee Klanten buiten Muziekklik Dating om contact met elkaar kunnen opnemen (e-mailadres, postadres, telefoonnummer, indirecte verwijzingen, enzovoort), op de Website te plaatsen.

6.11 De Klant dient zich te onthouden van gedragingen welke het functioneren van de Website kunnen vertragen of beperken. Hieronder dient met in ieder geval te verstaan het versturen van massamailing, spam en virussen.

6.12 Indien de Klant in strijd handelt met een bepaling in artikel 6, heeft Muziekklik Dating het recht het Profiel van de Klant onmiddellijk te blokkeren en te verwijderen overeenkomstig hetgeen bepaald in artikel 8, zonder dat Muziekklik Dating gehouden is tot vergoeding van het reeds door de Klant betaalde of enige vorm van schadevergoeding.

 

Artikel 7 Betalingsvoorwaarden

7.1 Indien een Klant toegang tot een Betaald Profiel wenst, kan dit tegen betaling worden verkregen.

7.2 Betaling geschiedt uitsluitend via iDeal, mr Cash, Directbanking, Paypal.

7.3 Nadat de betaling is ontvangen door Muziekklik Dating, zal de Klant toegang krijgen tot de betaalde diensten van Muziekklik Dating.

 

Artikel 8 Beëindiging

8.1 Klanten kunnen hun Profiel zonder opgaaf van redenen verwijderen van de Website               

8.2 Eventueel door de Klant verrichte betaling worden nimmer vergoed bij het opheffen van een Profiel.

8.3 Muziekklik Dating is te allen tijden gerechtigd om een Profiel te verwijderen indien de Klant handelt in strijd met deze voorwaarden, wet of regelgeving of indien de Klant op enige andere wijze handelt in strijd met aanwijzingen van Muziekklik Dating.

8.4 Muziekklik Dating zal in ieder geval doch niet uitsluitend profielen verwijderen:

· Die pornografisch beeldmateriaal bevatten

· Wanneer de Klant andere Klanten lastig valt

· Wanneer de Klant aanstootgevende, beledigende uitlatingen plaatst bij profielen van andere Klanten of wanneer de Klant op enige andere wijze andere Klanten lastig valt

· Die commerciële teksten bevat

· Wanneer de Klant derden gebruik laat maken van zijn profiel

8.5 Muziekklik Dating zal een Profiel verwijderen zonder de Klant daar vooraf schriftelijk over te informeren.

8.6 Indien Muziekklik Dating overgaat tot verwijdering van een Profiel, laat dit het recht van Muziekklik Dating om eventueel gelede schade te vorderen, onverlet.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Muziekklik Dating kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor ontoegankelijkheid tot de Website of haar diensten indien deze ontoegankelijkheid het gevolg is van een gebrekkige hardware en software configuratie van de Klant.

9.2 Muziekklik Dating aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor openbaarmakingen, uitingen en alle mededelingen van Klanten op de Website.

9.3 Muziekklik Dating kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer het gaat om de juistheid of onjuistheid van de informatie en inhoud die wordt verstrekt (en de consequenties daarvan) door Klanten van de website.

9.4 Muziekklik Dating kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inhoud die door een Klant wordt verspreid en die in strijd is met de rechten van derden.

9.5 Indien Muziekklik Dating aansprakelijk wordt gesteld voor enige schade welke de Klant heeft geleden als gevolg van een aan Muziekklik Dating toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de Klant heeft betaald voor zijn profiel.

9.6 Muziekklik Dating is gerechtigd in het kader van (vervangend) onderhoud haar systemen gedurende beperkte tijd geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen, zonder in dit verband enige schadevergoeding of kosten aan de Klant verschuldigd te zijn.

9.7 Muziekklik Dating is gerechtigd wijzigingen in de website aan te brengen zonder in dit verband enige schadevergoeding of kosten aan de Klant verschuldigd te zijn.

 

Artikel 10 Intellectueel eigendom

10.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle door Muziekklik Dating ontwikkelde of ter beschikking gestelde diensten, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot; Website, logo’s afbeeldingen, foto's, animaties, videobeelden en tekst berusten uitsluitend bij Muziekklik Dating of diens licentiegevers.

10.2 De in artikel 10.1 omschreven eigendomsrechten van Muziekklik Dating mogen door de Klant op geen enkele wijze worden gebruikt zonder dat Muziekklik Dating nadrukkelijke toestemming heeft gegeven.

10.3 Indien een Klant inbreuk maakt op enig recht van intellectueel eigendom van Muziekklik Dating, is de Klant een gefixeerde en direct opeisbare boete verschuldigd aan Muziekklik Dating van ten minste duizend Euro. Muziekklik Dating behoudt daarmee haar recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

 

Artikel 11 Persoonsgegevens

11.1 Voor de verwerking en administratie van uw persoonsgegevens houdt Muziekklik Dating zich aan alle wet en regelgeving voor de bescherming van uw persoonsgegevens. De door u aan Muziekklik Dating toegezonden persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligd bestand dat enkel toegankelijk is voor de leidinggevende van Muziekklik Dating.

11.2 Indien u de website van Muziekklik Dating bezoekt kunnen algemene bezoekersgegevens verzameld worden. Deze bezoekersgegevens worden gebruikt om het aantal bezoekers, bekeken pagina's, gemiddelde bezoekduur en eventuele registraties te meten. Om deze bezoekersgegevens vast te leggen wordt gebruik gemaakt van cookies en/of actionstags. Deze cookies en/of actiontags bevatten geen persoonsgegevens en kunnen derhalve niet gekoppeld worden aan de door uw opgegeven persoonsgegevens.

11.3 De door u opgegeven persoonsgegevens, waaronder uw e-mailadres worden enkel gebruikt voor de  nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst tussen u en Muziekklik Dating.

11.4 Wanneer de door u opgegeven persoonsgegevens niet langer actueel zijn, kunt u Muziekklik Dating altijd verzoeken uw gegevens te wijzigen, waarna Muziekklik Dating zo spoedig mogelijk de door uw gewenste veranderingen doorvoert. Indien u bezwaar wilt maken tegen het gebruik van persoonsgegevens door Muziekklik Dating kunt u schriftelijk contact opnemen met Muziekklik Dating.

 

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschil

12.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen de Klant en Muziekklik Dating is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

12.2 De Klant en Muziekklik Dating zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Muziekklik
Ben je al lid?
Wachtwoord vergeten

Muziek Matching

Laat je matchen d.m.v. muzieksmaak en vind jouw muzikale match! Naast je persoonlijk profiel zoals je dit gewend bent op een 'normale'...

Lees meer

Concert | Festival | Event Dating

Samen op date naar een concert, festival of ander leuk evenement? Muziekklik brengt jou in contact met muziekliefhebbers met dezelfde muzieksmaak e...

Lees meer

Gratis Datingsite

Muziekklik is volledig gratis te gebruiken! Dus niet alleen gratis inschrijven maar ook gratis foto's bekijken, berichten lezen en versturen. ...

Lees meer
Copyright 2021 Muziekklik.nlDatingsite opzetten